Kallelse ordinarie föreningsstämma

Idag har vi skickat ut kallelse till föreningsstämma till alla medlemmar i brevlådorna. Här nedan återges kallelsen i digital form:

KALLELSE till föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Travgatan

Tid:    Tisdagen den 30 maj 2017, klockan 19.00-20.00

Plats:     Gårdslokalen på Travgatan 6

DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämma och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Övriga ärenden eller motioner/propositioner som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar.
 15. Mötet avslutas

Övriga ärenden som ska behandlas på föreningsstämma lämnas till styrelsen senast den 23 maj 2017 skriftligen i brevlådan på Travgatan 6 eller via mail på info@brftravgatan.se.

Välkommen till föreningsstämma 2017!

Upplands Väsby 2017-05-07
Brf Travgatan styrelse