Infobrev januari 2023/Info letter January 2023

Nu har januari 2023 snart passerat alldeles för fort. Det har varit blandat mellan varmt och kallt vilket påverkar värmen i elementen.

Det är viktigt att tänka på att den isolering som finns i undercentralen bredvid era ytterdörrar finns kvar för att inte riskera att vattenrören fryser på vintern. Två ur styrelsen håller på att gå runt i området för att kontrollera att era isoleringar finns i undercentralen.

Eftersom föreningen ansvarar för vattnet och värmen i lägenheterna innebär det att nyckelcylindern till er undercentral inte byts ut. Om ni har bytt låscylider behöver ni byta tillbaka till föreningens låscylider. Har ni inte kvar den behöver ni kontakta vår förvaltare Fenix.

Våra lekplatser är nu klara och vi har bokat tid för besiktning. Innan de är besiktade är det viktigt att barnen inte leker där.

Skulle ni få samtal av försäljare eller sotare som vill komma in i lägenheten av någon orsak är det viktigt att läsa i Bopärmen om det är något ni ansvarar för eller inte. Föreningen kommer gå ut med information i brevlådorna om det är vi som har beställt arbete från hantverkare som behöver tillgång till era lägenheter.

Now January 2023 has soon passed far too quickly. It has been mixed between hot and cold which affects the heat in the elements.

It is important to keep in mind that the insulation that is in the substation next to your front doors remains so as not to risk the water pipes freezing in winter. Two from the board are walking around the area to check that your insulations are in the substation.

Since the association is responsible for the water and heat in the apartments, this means that the key cylinder for your substation is not replaced. If you have changed lock cylinder, you need to change back to the association’s lock cylinder. If you do not have it left, you need to contact Fenix.

Our playgrounds are now ready and we have booked an appointment for inspection. Before they are inspected, it is important that the children do not play there.

Should you receive calls from salespersons or chimney sweeps who want to enter the apartment for any reason, it is important to read in the Bopärmen whether it is something you are responsible for or not. The association will go out with information in the postboxes if it is we who have ordered work from craftsmen who need access to your apartments.